Blockchain Technology

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย และซ่อมบำรุง ระบบ

- ระบบ Solar Cell PV Roof Top สำหรับ สำนักงาน อาคาร บ้านเรือน องค์กรต่างๆ

- ระบบ Solar Cell สูบน้ำเพื่อการเกษตร , Smart Farm

- ระบบ Solar Farm สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า


  • 1A6E1EB9-1E73-4166-98E5-7C3693B80222.jpg
    บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย และซ่อมบำรุง ระบบ- Server , Storage and Cloud Service- Network Infrastructure ( Wired,Wireless,)- Total IT Security- Software and Programmi...

Visitors: 3,925